REGULAMIN

Szanowni klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i Naszych pracowników, a  także w celu stałego podwyższenia jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z Naszych usług.

Klienci gabinetu kosmetologicznego Estetican, są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień

Skorzystanie z oferty gabinetu kosmetologicznego Estetican, są wykonywane zgodnie z zasadami poniższego regulaminu. Jest on dostępny na stronie www.estetican.pl oraz na żądanie klienta w gabinecie.

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinetach i na stronie www.estetican.pl

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapasy materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje, w czasie zabiegu, jeżeli przerywa jego ciągłość jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego żytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

W gabinecie kosmetologicznym Estetican mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy gabinetu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu. Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

 

3 

 

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia, nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń poza zabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwskazań do wykonania zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7 – 14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdz, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetologicznego Estetican za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 –18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet kosmetyczny Estetican oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansowa za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowywania bez nadzoru.

Na terenie całego gabinetu kosmetologicznego Estetican obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu.

W gabinecie kosmetologicznym Estetican podczas wykonywania zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

W gabinecie kosmetycznym obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetologa wykonującego zabieg.

Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującego zabieg kosmetologa. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby.

5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika w gabinecie.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ulotkami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest ważna 12 miesięcy i jest liczona od momentu pierwszej zrealizowanej wizyty klienta. Do karnetów depilacji laserowej zakupionych w gabinecie obowiązuje każdorazowo dopłata w wysokości 99zł za rozszerzenie okolic do bikini pełnego.

Wizytę należy odwołać/przełożyć (telefonicznie, mailowo, lub sms) co najmniej 24 godziny przed zabiegiem. W przypadku nieodwołania wizyty, zabiegi na które był zarezerwowany termin – przepadają. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer: 517 932 450 (Estetican ul.gen.W.Andersa 23,00-159 Warszawa). W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: andersa@estetican.pl.  

Nieskuteczne próby nie będą uznane.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się w wyznaczonym czasie. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie, klient jest zobowiązany przyjść 5 –10 minut przed umówiona godziną w celu przygotowania się do zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu gabinetu i spóźnienia się klienta powyżej 15 minut gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zamiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej lub na adres e-mail: andersa@estetican.pl. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Gabinet Estetican dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne z oferty Estetican Gabinet Kosmetologiczny na bon kwotowy. Podczas zamiany brane są pod uwagę ceny obowiązujące wówczas w cenniku gabinetu Estetican. Przy zamianie wykupionych zabiegów na zabiegi droższe klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę (różnicę). W przypadku zamiany na zabiegi tańsze gabinet Estetican nie zwraca różnicy w cenie.

W przypadku jakichkolwiek zwrotów środków pieniężnych na rzecz klienta, gabinet Estetican dokonuje w formie przelewu w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

Każda klientka i każdy klient mają prawo wgląd do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie do zmian w regulaminie.

Wszystkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny Estetican. W sprawach nieregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologicznego Estetican S.C. Grażyna Kabala, Aleksandra Kabala.